ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ


ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ – GLOSSARY

Άεργος Ισχύος

H άεργος ισχύς είναι η ανεπιθύμητη ισχύς αφού δεν παράγει κανένα έργο και ακόμα χειρότερα επιβαρύνει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με μια επιπλέον ποσότητα ρεύματος που αναλογεί απλά σε αντίστοιχες θερμικές απώλειες, ενώ επίσης αλλοιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μείωση της άεργου ισχύος μπορεί να γίνει με τη βελτίωση του «συνημίτονου» μιας εγκατάστασης που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια με την προσθήκη φορτίων πυκνωτών ή με την προσθήκη καταναλώσεων επαγωγικών ρευμάτων (πηνίων).

Ενεργός Ισχύος

Η ενέργεια που καταναλώνεται ή παράγεται σε κάποιο χρονικό διάστημα ισούται με το ολοκλήρωμα της συνάρτησης της ισχύος P(t) στο χρονικό διάστημα ΔΤ. Μία κιλοβατώρα θεωρητικά αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώθηκε από μια συσκευή ισχύος 1kilowatt που λειτούργησε για την διάρκεια της μιας ώρας (1hour).

Ηλεκτρική τάση

Ηλεκτρικό δυναμικό σημείου εντός ηλεκτρικού πεδίου , είναι το έργο που παράγεται ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου , κατά την μετακίνηση ηλεκτρικού φορτιού, από το σημείο αυτό , ως το άπειρο. Ηλεκτρική Τάση, ή διαφορά δυναμικού μεταξύ δυο σημείων, είναι η διαφορά των δυναμικών τους. Αποδεικνύεται ότι ισούται με το έργο που παράγεται όταν μοναδιαίο ηλεκτρικό φορτίο, μετακινηθεί από το ένα σημείο στο άλλο. Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρική τάση έχει διαστάσεις ενεργείας δια ηλεκτρικό φορτίο. Δηλαδή για το διεθνές σύστημα μονάδων : volt= N*m/cb= (Kg*m/s^2)*m/(A*s)= W/A

Όταν τα ηλεκτρικά φορτία κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το αποτέλεσμα της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων σε κάποιο υλικό. Η αιτία της κίνησης των φορτίων μέσα στο υλικό είναι η διαφορά δυναμικού ή αλλιώς, τάση.

Τα ηλεκτρικά φορτία κινούνται μεταξύ δυο σημείων ενός υλικού όπου υπάρχει διαφορά δυναμικού.

Η διαφορά δυναμικού συμβολίζεται με (V) και μετράται σε Volts.

Η πιο κοινή πηγή διαφοράς δυναμικού είναι η μπαταρία. Όταν δηλαδή συνδέσουμε τους δυο πόλους της μπαταρίας με ένα σύρμα, θα παρατηρήσουμε την έλευση ηλεκτρικού ρεύματος στο σύρμα. Στην μπαταρία, η διαφορά δυναμικού δημιουργείται από χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν μέσα στην μπαταρία μεταξύ των συστατικών της. Κατά τη διάρκεια της ζωής μιας μπαταρίας, οι ποσότητες των στοιχείων που αντιδρούν για να δώσουν τη διαφορά δυναμικού ελαττώνονται και έτσι η παραγόμενη διαφορά δυναμικού εξασθενεί

 

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ορίζεται το φαινόμενο της προσανατολισμένης μετακίνησης ηλεκτρικών φορτίων ή φορέων ηλεκτρικού φορτίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ένταση ή μέτρο Το χαρακτηριστικό αυτό δείχνει πόσο “ισχυρό” είναι ένα ρεύμα. Η ένταση μετριέται σε Amper (A).

Υπεραγωγιμότητα

Εξοικονομητής ηλεκτρικής ενέργειας ULTRA
eXTReMe Tracker