Best Warranty Policy 3 – 2 – 1

best warranty policy Ultra

 

 

 

 

 

 

 

  3 Χρόνια είναι η περίοδος εγγύησης που δίνει η εταιρεία KESECO για το ULTRA από την ημέρα της    εγκατάστασης.

  Και τα 2, το σέρβις μετά την πώληση και η συντήρηση, είναι δωρεάν κατα την περίοδο της εγγύησης.

  1 Μοναδικό,  η εταιρεία  KESECO καλύπτει όλα τα προϊόντα με ασφαλιστήριο PL – Insurance.

 ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ULTRA 2011.

 ________________________________________________________________________

 BRAND NEW ULTRA TECHNOLOGY 2011

3 Years is warranty period of ULTRA made by Keseco from installation date.

2  Both, After Sales Service and maintance are free of charge during warranty period.

1 Unique, Keseco covers all it products with PL – Insurance.

With this new warranty policy, Keseco Hellas continues to improve its service towards its customers.

for more info about  contact with us info@keseco.gr

 

 ________________________________________________________________________

Brand New ULTRA ТЕХНОЛОГИЯ 2011


3 Години е гаранционния срок на ULTRA от Keseco от датата на инсталация.
2 Сервизно Обслужване и Поддръжка са безплатни по време на гаранционния период.
1 Уникален, Keseco обхваща всички продукти с PL – Застраховка.

С тази нова гаранционна политика, Keseco Hellas продължава да подобрява услугите си към своите клиенти.

За повече информация Ви молим да се свържете с нас на info@keseco.gr .

 

 ________________________________________________________________________

BRAND NEW ULTRA Technology 2011


3 Jahre ist Gewährleistungsfrist von ULTRA von Keseco ab den Tag der Installation.
2 After Sales Service und Wartung sind kostenlos während der Garantiezeit.
1 Einzigartig, Keseco deckt alle seine Produkte mit PL – Versicherungen.

Mit dieser neuen Garantie-Politik Keseco Hellas verbessert die Dienstleistung an seinen Kunden.

Für weitere Informationen bitten wir Sie uns unter info@keseco.gr zu kontaktieren.

 

 ________________________________________________________________________

СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ULTRA 2011


3 Года гарантийного срока ULTRA сделанные Keseco от даты установки.
2 Послепродажное обслуживание и Техническое обслуживание бесплатно в течение гарантийного срока.
1 Уникальнo, Keseco охватывает все свои продукты с PL – Страхование.

С этой новой политики гарантии, Keseco Hellas продолжает совершенствовать свой ​​сервис по отношению к своим клиентам.

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по info@keseco.gr

eXTReMe Tracker